Gr
Bg
En
услуги
ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

Личен състав и ТРЗ

  • Подготовка на всички документи във връзка с приемане на нов служител;
  • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуски, наказания и прекратяване на трудови правоотношения;
  • Регистрация на сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори по електронен път в НАП;
  • Съставяне на ведомост и фишове за заплати, справка за дължими осигуровки и данъци, информация за осигурените лица (Д1), информация за дължимите осигуровки (Д6), както и подаването им по електронен път към НАП;
  • Изчисляване на дължимите хонорари на наети лица по извънтрудови правоотношения;
  • Създаване на платежни нареждания за задълженията на Доверителя към бюджета;
  • Приема, класифицира, обработва предадените болнични листове, създава описи и придружителни писма за НОИ;
  • Издаване на служебни бележки за осигурителен стаж и доход на персонала на Доверителя, които да послужат пред НОИ, Бюро по труда, НАП, Агенция за социално подпомагане и други бюджетни ведомства. Издаването на документите се извършва в законоустановените срокове, след депозиране на писмено искане от страна на Доверителя;
  • Издаване и заверка на трудови книжки на персонала на дружеството на Доверителя;
  • Консултации по трудови-правни и осигурителни казуси.
Искате ли да работите с нас?