Gr
Bg
En
услуги
Възстановяване на ДДС от ЕС

Кой може да възстанови ДДС, платено в чужбина?

а) Може да се възстанови ДДС от ЕС, ако сте фирма, регистрирана по ДДС в България.
б) Имате фактури издадени от фирми в ЕС, в които са Ви начислили ДДС.
в) Начислен ДДС се възстановява за закупени стоки и/ или услуги, за които фирмата Ви би имала право на данъчен кредит, ако тези стоки и/ или услуги са закупени в България.

2. Kритерии за наличие на право на възстановяване на ДДС?

а)Лицето, възстановяващо ДДС за закупени от него стоки, получени услуги или осъществен внос, трябва да е регистрирано по ДДС в България.
б) Лицето, възстановяващо ДДС, трябва да не е извършвало доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на държавата членка по възстановяване по време на периода на възстановяване с изключение на транспортни услуги и спомагателни услуги за тях, представляващи освободени доставки с право на данъчен кредит или облагаеми с нулева ставка, и/или доставки, за които получателят е лице - платец на данъка, съгласно законодателството на държавата членка по възстановяването.
в) Правото на възстановяване е налице, когато данъчно задълженото лице - заявител използва стоките или услугите за облагаеми доставки или за облагаеми и необлагаеми доставки, за които има право на частично възстановяване.
г) Минимални прагове на възстановяване - За отделните държави членки този праг е различен. Така например за Германия за тримесечни искания е 50 евро, а за годишно - е 400 евро.
д) Лицето, възстановяващо ДДС за закупени от него стоки, получени услуги или осъществен внос, следва да отговаря на условията, предвидени в държавата членка по възстановяване.
е) Всяка фирма и организация, която е регистрирана в страната надлежно по закона за ДДС и има разходи в чужбина, на които е начислен данък, може да подаде иск за възстановяването им. Проблем има само ако тази фирма е регистрирана като местно юридическо лице в съответната страна, от която иска да си възстанови ДДС.

За повече въпроси относно съдържание и подаване на искането за възстановяване на ДДС, пишете на aicaconsultinginfo@gmail.com или се свържете с нас на 0746/22008;

9. Каква е цената на услугата?

Цена на услугата „Възстановяване на ДДС от друга държава членка на ЕС“, предлагана от АИКА КОНСУЛТИНГ ЕООД е от 5% от исканата сума ,като минималната сума на искания ддс за възстановяване трябва да бъде не по-малка от 150 евро.

Искате ли да работите с нас?