Gr
Bg
En
услуги
Счетоводно обслужване на фирми

Нашият пакет за пълно абонаментно счетоводно обслужване включва:

1. Счетоводство

 • Изготвяне на счетоводна политика на дружеството и съставяне на индивидуален сметкоплан;

 • Приемане, преглед и класифициране и обработка на първичните счетоводни документи;

 • Възможност за издаване на фактури от името на клиента (при взаимна договорка);

 • Подготовка и регистрация на фирмата по ЗДДС;

 • Обработване на касовите и банкови разплащания на Доверителя;

 • Създаване на вторични счетоводни документи и регистри, съгласно действащото законодателство;

 • Приемане и класифициране на дълготрайните активи на дружеството на Доверителя, съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план, изчисляване на дължимите амортизации;

 • Осчетоводяване на разходите за работни заплати, социални осигуровки и данъци;

 • Ежемесечно подготвяне на дневниците за покупки и продажби и Справката-декларация по ЗДДС и подаването им по електронен път;

 • Изготвяне и подаване на интрастат декларации

 • Отчитане на материалните запаси;

 • Консултации по счетоводни въпроси;

 • Съставяне на годишни счетоводни отчети;

 • Изготвяне на необходимите документи и справки за извършвани проверки и ревизии, отнасящи се за периоди, през които Кантората е била отговорна за счетоводното обслужване на Доверителя;

2. Личен състав и ТРЗ

 • Подготовка на всички документи във връзка с приемане на нов служител;

 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуски, наказания и прекратяване на трудови правоотношения;

 • Регистрация на сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори по електронен път в НАП;

 • Съставяне на ведомост и фишове за заплати, справка за дължими осигуровки и данъци, информация за осигурените лица (Д1), информация за дължимите осигуровки (Д6), както и подаването им по електронен път към НАП;

 • Изчисляване на дължимите хонорари на наети лица по извънтрудови правоотношения;

 • Създаване на платежни нареждания за задълженията на Доверителя към бюджета;

 • Приема, класифицира, обработва предадените болнични листове, създава описи и придружителни писма за НОИ;

 • Издаване на служебни бележки за осигурителен стаж и доход на персонала на Доверителя, които да послужат пред НОИ, Бюро по труда, НАП, Агенция за социално подпомагане и други бюджетни ведомства. Издаването на документите се извършва в законоустановените срокове, след депозиране на писмено искане от страна на Доверителя;

 • Издаване и заверка на трудови книжки на персонала на дружеството на Доверителя;

 • Консултации по трудови-правни и осигурителни казуси.

3. Данъци

 • Определяне размера на данъците по текущите данъчни закони. Изготвяне и подаване на справки-декларации, дневници по ЗДДС, протоколи, VIES декларации;

 • Съставяне и осчетоводяване на платежни документи за плащания към бюджета;

 • Попълване и подаване на данъчни декларации;

 • Данъчна защита и представителство, както и справки изисквани от данъчните органи, касаещи проверки и ревизии;

 • Данъчни консултации.

4. Годишно приключване

 • Съставяне на годишен финансов отчет по НСФОМСП и МСС с всички необходими приложения;

 • Съставяне на годишен отчет за дейността за нуждите на НСИ и НАП и подаването му по електронен път;

 • Съставяне на годишна данъчна декларация и подаването й по електронен път към НАП;

 • Представяне на годишните отчети пред законовите им получатели - НАП, НСИ, Търговски регистър, Министерство на правосъдието и др.

Искате ли да работите с нас?